Registrering & passhantering

Efter den 1 mars 2002 ska alla hästar förses med pass (EU beslut 2000-68/EG). Denna identitetshandling skall upplysa om ägare, härstamning, vaccinationer. laboratorieundersökningar, behandlingar m.m. Passet skall dessutom innehålla ett konturdiagram som beskriver hästens färg, tecken och virvlar på ett enhetligt sätt. För hästar som registreras/får pass efter den 1/7 2009 krävs även chipmärkning. Hästpassen utfärdas av de register- och stamboksförande föreningar som är godkända av Jordbruksverket. Konturdiagrammet och färgangivelsen är de metoder som används inom hela EU för att indentifiera hästar. Travhästar identifieras dessutom med hjälp av en frysmärkning på hästen. Modernare metoder som chipmärkning används mer och mer och är obligatoriskt inom vissa raser.

Kravet på pass gäller också för importerade hästar. En del hästar har ett utländskt regístreringsbevis eller pass. Är detta inte EU-godkänt skall ägaren i sådana fall skicka in det utländska registreringsbeviset eller passet tillsammans med import-handlingarna, en svensk signalementsbeskrivning, avläst chipnr i de fall detta finns samt ägarbevis. Hästen får då ett svenskt datahanteringsnummer i det utländska passet samt detta pass kompletterat eller ett svenskt pass.

Ett hästpass ska innehålla:

  • ägarens namn,
  • hästens eget nummer,
  • ras
  • härstamning
  • konturdiagram med hästens färg, tecken och virvlar
  • chipnummer för häst registrerad efter den 1/7 2009

Samt sidor för:

  • vaccinationer
  • laboratorieundersökningar
  • vissa medicinska behandlingar
  • livsmedelshantering (Arzneimittelbehandlung på tyska, Human consumption på engelska)

Registrering

Borttappat pass

Har du förlorat din hästs pass måste ett duplikat utfärdas. Gör så här:
Först tar du ut en godkänd id-kontrollant eller en veterinär som gör en ny signalementsbeskrivning av hästen samt chipmärker alternativt läser av chippet.
Därefter skickar du in en ansökan om duplikat där du anger så mycket uppgifter som möjligt om hästen. Bifoga signalementsbeskrivningen, ev. chiprapport (inkl. tagelprov + chipetiketter) samt en kopia av ett köpekontrakt/kvitto som styrker att du äger hästen.
SWB kommer därefter på vår hemsida utlysa att registreringshandlingar saknas för hästen. Om SWB inte hör av någon inom en månad efter publicering om att handlingarna skulle finnas, utfärdar SWB ett duplikat.
Efterlysta pass publiceras via länk i höger kolumn.
Kostnaden för duplikat faktureras i samband med utskick av passet.

Föl efter SWB-godkänd hingst

Efter den 1 juli 2009 gäller att alla föl skall ha sitt pass före 31 december födelseåret. För föl födda efter den 1 juli skall passet vara utfärdat inom 6 månader. Det åligger hästägaren att se till att registreringshandlingarna skickas in i så god tid att detta är möjligt.

När passet nått dig bör du omgående kontrollera att uppgifterna i passet är korrekta. Du har 30 dagar på sig att reklamera eventuella fel i passet.
 Alla avgifter faktureras i förskott alt. i samband med utskickande av passet.

 

Följande behövs för att registrera SWB-godkänd hingst:

Ifylld registreringsansökan
För att kunna registrera ditt föl behöver du fylla i en registreringsansökan. Denna kommer att finnas tillgänglig på ditt konto på www.sprangrulla.se. Det är hingsthållaren som gör din registreringsansökan tillgänglig. Vid problem med tillgänglighet/utskrift kontakta din hingsthållare.

2 tagelprov
2 st tagelprov skall tas, ett för DNA-analys och ett i samband med chipmärkning. Tagelproven skall monteras i påsar enl. anvisningar från SLU (se information ID-kontrollant). Om handlingarna skickas in efter den 31/12 födelseåret krävs DNA-analys även för moder. Är modern inte tidigare DNA-testad måste även DNA-prov för henne bifogas. Avgiften för DNA-analysen faktureras hästägaren eller den som beställt passet. I de fall B-prov behövs kommer ägaren att underrättas. Hästägaren står för denna kostnad.

Konturdiagram

Kontakta en ID-kontrollant/chipmärkare eller veterinär i din närhet. Lista på godkända ID-kontrollanter finns på www.svehast.se.

Chipmärkning
Chipmärkning obligatorisk på alla nyregistreringar. Utförs av ID-kontrollant/veterinär.

Rätt ägaruppgifter
Kontrollera att du är registrerad som stoägare hos SWB (stoägare vid fölningstillfället blir automatiskt ägare/uppfödare till avkomma). Om du inte är registrerad stoägare eller om du har lånat stoet skicka med köpekontrakt, fodervärdsavtal, överlåtelse eller dylikt. Det räcker alltså inte att bara skriva nya ägarens namn på t.ex. chiprapport.

Fullständig härstamning
Om stoet inte är registrerat hos SWB, måste kopia på pass (härstamningen) bifogas. I annat fall kan inte ditt föl få fullständig härstamning i sitt pass och detta kan även påverka färgen på passet.

Om du är osäker på vilka uppgifter som finns på stoet gällande härstamning och ägare, kontrollera gärna på www.blup.se.

Kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda. Skicka sedan samtliga handlingar till
 SWB, Box 2, 24729 Flyinge.

OBS! Icke kompletta handlingar debiteras med 125 kr per kompletteringsbegäran.

Föl efter icke SWB-godkänd hingst

Sedan avelsvärderingstvånget upphörde för hingstar, är det fritt fram att använda sig av icke godkänd hingst för betäckning under förutsättning att hingsten är frisk och fri från kända genetiska defekter. Däremot finns det ett lagstadgat tvång på att språngrulla förs av hingstägaren. Det innebär att för alla hingstar, oavsett om det är egen hingst som används till eget sto, skall språngrulla rapporteras till den registrerande förening där en eventuell avkomma skall registreras.

För att registrera häst efter icke godkänd hingst behövs:

Ifylld registreringsansökan
För att kunna registrera din häst behöver du fylla i en registreringsansökan. Denna kommer att finnas tillgänglig på ditt konto på www.sprangrulla.se. Det är hingsthållaren som gör din registreringsansökan tillgänglig. Vid problem med tillgänglighet/utskrift kontakta din hingsthållare.

2+1+1 tagelprov 
2 st tagelprov skall tas från hästen, ett för DNA-analys och ett i samband med chipmärkning. Dessutom skall 1 st tagelprov tas från modern, då  DNA-analys krävs även för moder, om hon inte sedan tidigare är DNA-testad. Är inte fadern testad sedan tidigare skall även 1 st tagelprov tas från honom. Tagelproven skall monteras i påsar enl. anvisningar från SLU (se information ID-kontrollant). Avgiften för DNA-analysen faktureras hästägaren eller den som beställt passet. I de fall B-prov behövs kommer ägaren att underrättas. Hästägaren står för denna kostnad.

Konturdiagram

Kontakta en ID-kontrollant/chipmärkare eller veterinär i din närhet. Lista på godkända ID-kontrollanter finns på www.svehast.se.

Chipmärkning
Chipmärkning obligatorisk på alla nyregistreringar. Utförs av ID-kontrollant/veterinär.

Rätt ägaruppgifter

Kontrollera att du är registrerad som stoägare hos SWB (stoägare vid fölningstillfället blir automatiskt ägare/uppfödare till avkomma). Om du inte är registrerad stoägare eller om du har lånat stoet skicka med köpekontrakt, fodervärdsavtal, överlåtelse eller dylikt. Det räcker alltså inte att bara skriva nya ägarens namn på t.ex. chiprapport.

Fullständig härstamning
Om stoet inte är registrerat hos SWB, måste kopia på pass (härstamningen) bifogas. I annat fall kan inte ditt föl få fullständig härstamning i sitt pass och detta kan även påverka färgen på passet.

Om du är osäker på vilka uppgifter som finns på stoet gällande härstamning och ägare, kontrollera gärna på www.blup.se.

Kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda. Skicka sedan samtliga handlingar till SWB, Box 2, 24729 Flyinge.

OBS! Icke kompletta handlingar debiteras med 125 kr per kompletteringsbegäran.

Tilläggsregistrering av utländsk häst

Samtliga hästar som ska befinna sig i landet i mer än 90 dagar ska vara tilläggsregistrerade i ett avelsförbund i Sverige, även om de har ett giltigt pass utfärdat i annat EU-land.

Om din häst har känd härstamning och tillhör en stambok för varmblodiga ridhästar med typ och prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB så har du möjlighet att tilläggsregistrera den i SWB. Alternativt kan du kontakta Svenska Hästavelsförbundet för att undersöka möjligheten att registrera din häst hos dem. Om din häst har okänd härstamning kan du även då kontakta Svenska Hästavelsförbundet. Om din häst är av en ras där det finns ett rasförbund i Sverige kan du kontakta detta förbund.

OBS! Den nya regeln gäller även tidigare importerade hästar samt svenskfödda hästar som har pass utfärdade av avelsförbund i utlandet.

Lite tips och hjälp gällande tilläggsregistrering:

Frågor och svar
Karin Lindblads blogg

För att få delta i SWBs och/eller Swede Horse arrangemang måste hästen vara registrerad hos SWB.

 

För tilläggsregistrering för utländsk häst behövs:

Konturdiagram

En godkänd id-kontrollant/veterinär som gör en id-kontroll och läser av ev chip. Id-kontrollanten/veterinär kontrollerar att konturdiagrammet är korrekt ifylld och signerar på avsedd plats i passet. Är konturdiagrammet inte ifyllt i passet skall detta fyllas i av ID-kontrollanten/veterinären som sedan skall stämpla och signera.

Saknas konturdiagram skall ett nytt sådant göras av godkänd ID-kontrollant/veterinär.

Rätt ägaruppgifter
En handling som styrker vem som äger hästen. Det kan t ex vara en kopia på köpekontrakt eller liknande.

Skicka in passet i original tillsammans med uppgiftsblankett Adress: SWB, Box 2, 247 29 Flyinge. Handlingarna bör skickas med rekommenderad post. Passet kommer att returneras med rekommenderad post. Ej uthämtade pass debiteras. Handläggningstiden är ca 4 veckor.

Om du vet att du kommer att behöva ditt pass under tiden det är hos oss (t ex om hästen ska tävla), ta då kopior på det innan du skickar in det och be t.e.x. din ID-kontrollant vidimera dessa.

Ägarbyte

Om du köper eller säljer en häst ska detta meddelas till SWB. Vid registreringen följer ett löst vitt A4-papper, ”Hästägarbevis/Ägarbytesblankett”, med i passet. Vid ägarbyte skall säljaren och köparen skriva under och bekräfta försäljningen/köpet och skicka in detta till SWB, Box 2, 247 29 Flyinge, alternativt info@swb.org. Om det finns mer än en säljare respektive köpare skall pappret skrivas under av alla berörda för att vara giltigt.

Ny ägarbytesblankett, klisterlapp till passet och faktura för ägarbytet skickas från SWB till nya ägaren.  Tänk på att klisterlappen ligger löst i kuvertet! Om ägarbytesblanketten förkommit skickar vi inte ut ett nytt.

Saknas ”Hästägarbevis/Ägarbytesblankett” kan du i stället skicka in kopia av första sida i passet samt kopia på något som styrker ägarbytet t ex kvitto, köpekontrakt el dylikt. Av detta skall framgå vilken häst det gäller, vem den nya ägaren är samt vara underskrivet av säljaren och köparen. Ange även att det gäller ägarbyte.

Om ägarbytet skickas in via e-post skall ovan nämnda handlingar finnas med som bifogad fil.
Observera att SWB för endast ägarregister för SWB-registrerade hästar. För andra hästar skall ägarbyte meddelas till det avelsförbund som utfärdat passet.

Äldre häst

Från och med den 1:e januari 2006 krävs chipmärkning och DNA-test vid all nyregistrering oavsett ålder på hästen. När passet nått Dig bör du omgående kontrollera att uppgifterna i passet är korrekta. Du har 30 dagar på sig att reklamera eventuella fel i passet. Alla avgifter faktureras.

Tänk på att vi har en handläggningstid på ca 4 veckor, då dessa hästar även skall DNA testas tillkommer ytterliggare tid för analys. Om du har för avsikt att anmäla till 3-årstest eller dyl. skall handlingarna vara SWB tillhanda senast 10 veckor innan er anmälans utgång för att säkerställa att ni skall hinna få ert pass i tid.

 

För registrering av äldre häst efter SWB-godkänd hingst behövs följande:

Ifylld registreringsansökan
För att kunna registrera din häst behöver du fylla i en registreringsansökan. Denna kommer att finnas tillgänglig på ditt konto på www.sprangrulla.se. Det är hingsthållaren som gör din registreringsansökan tillgänglig. Vid problem med tillgänglighet/utskrift kontakta din hingsthållare.

Konturdiagram
Kontakta en ID-kontrollant/chipmärkare eller veterinär i din närhet. Lista på godkända ID-kontrollanter finns på www.svehast.se.

Chipmärkning

Chipmärkning obligatorisk på alla nyregistreringar. Utförs av ID-kontrollant/veterinär.

Tagelprov 2+1
2 st tagelprov skall tas från hästen, ett för DNA-analys och ett i samband med chipmärkning. Dessutom skall 1 st tagelprov tas från modern, då  DNA-analys krävs även för moder, om hon inte sedan tidigare är DNA-testad. Tagelproven skall monteras i påsar enl. anvisningar från SLU (se information ID-kontrollant). Avgiften för DNA-analysen faktureras hästägaren eller den som beställt passet. I de fall B-prov behövs kommer ägaren att underrättas. Hästägaren står för denna kostnad.

Rätt ägaruppgifter
Kontrollera att du är registrerad som stoägare hos SWB (stoägare vid fölningstillfället blir automatiskt ägare/uppfödare till avkomma). Om du inte är registrerad stoägare eller om du har lånat stoet skicka med köpekontrakt, fodervärdsavtal, överlåtelse eller dylikt. Det räcker alltså inte att bara skriva nya ägarens namn på t.ex. chiprapport.

Fullständig härstamning
Om stoet inte är registrerat hos SWB, måste kopia på pass (härstamningen) bifogas. I annat fall kan inte ditt föl få fullständig härstamning i sitt pass och detta kan även påverka färgen på passet.

Om du är osäker på vilka uppgifter som finns på stoet gällande härstamning och ägare, kontrollera gärna på www.blup.se.

Kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda. Skicka sedan samtliga handlingar till ASVH/SWB, Box 2, 24729 Flyinge.

OBS! Icke kompletta handlingar debiteras med 125 kr per kompletteringsbegäran.

Generell information

Namnge din häst

 

Det finns vissa regler som du måste följa för att namnge din SWB-häst, dessa är ex:

Namnets längd
Ett namn för innehålla max 20 tecken inklusive mellanslag. Anledningen till att längden är maximerad beror på att de flesta hästar (födda i Sverige) ska ha (SWB) efter sitt namn. De sto som är i en stofamilj ska också få med detta bakom sitt namn ex. (F.5).

Bokstäver
Endast bokstäver och siffror tillhörande svenska alfabetet är godkända att använda. Gällande bokstaven Z är den inte förbehållen Zangersheide-stuteriet, men ur det internationella marknadsföringsperspektivet bör det undvikas eftersom hästen kommer att betraktas som en Zangersheide-född häst. Prefix, bokstavskombinationer och enstaka bokstäver också användas som inledning av hästens namn. Av övriga tecken tillåts endast apostrof (’) och bindestreck (-).

Ord
Ord som väcker anstöt förbehåller sig SWBs registratur rätten att neka till. Det gäller framför allt ord som är rasistiska, könsord och svordomar. Denna rätt förbehåller sig SWB ur ett internationellt marknadsföringsperspektiv.

Genetiv S
Genitiv s är tillåtet. Observera dock att det kan bli konstigt att sätta ett sponsorprefix framför ett sådant namn.

Stuteri- och gårdsnamn
Hästnamn kan inledas med gårds-, stuteri-, orts- och företagsnamn. Utländska namn är en häst utlandsregistrerad kan det utländska namnet inte ändras. Enda undantaget är utländska hingstar som godkänns i Sverige och som är döpta till företagsnamn utomlands. Vill den nya svenska ägaren byta namn, gäller samma som vid namnbyte.

Hingstar
Av gammal sed får en godkänd hingst inte heta likadant som tidigare godkänd hingst, så länge det finns en risk för förväxling. Ändring görs först när hingsten är godkänd.

Avgifter

Nedanstående avgifter är SWBs del av kostnaden. DNA-analys är obligatoriskt mot fadern vid nyregistrering. Kostnaden för detta är 600 kr inklusive moms/DNA-test. För äldre, svenskfödda hästar krävs DNA-analys även mot modern.

Skall hästen Breeders Trophy anslutas tillkommer även den avgiften, 500 kr vid anslutning som föl. Mer om Breeders Trophy-anslutning kan du läsa HÄR.

Typ av registrering Kostnad inkl. moms
Avkomma efter hingst med licens/betäckningsbevis med registreringsansökan
 Årsföl vars handling nått SWB senast 31/8 födelseåret.  1000 kr
 Årsföl m. handling inkommen 1/9 – 30/9  1250 kr
 Årsföl m. handling inkommen 1/10-30/11  1500 kr
 Årsföl m. handling inkommen 1/12-31/12  1700 kr

Reg. av häst fr.o.m. 1/1 året efter födelseåret

1900 kr

Avkomma efter av SWB icke godkänd hingst
(Avgift för språngrulla tillkommer om den ej är betald)
Årsföl vars handling nått SWB senast 31/8 födelseåret.

1500 kr

Årsföl m. handling inkommen 1/9 – 30/9  1750 kr
Årsföl m. handling inkommen 1/10-30/11  2000 kr
Årsföl m. handling inkommen 1/12-31/12  2500 kr

Reg. av häst fr.o.m. 1/1 året efter födelseåret

 3000 kr

Byte av registreringshandlingar

Gammal ID.handling (bok) omgjord till pass

500 kr

Gammalt registreringsbevis (A4) omgjort till pass

500 kr

Tilläggsregistreringar

Import med utländskt registreringbevis

 1250 kr
Import med godkänt utländskt EU-pass  800 kr

Kompletteringsregistrering för svenskregistrerat fullblod

300 kr

Expresshantering (=gå före i kön)

500 kr

Duplikat (utfärdande av ny originalhandling)

För ej chipmärkt häst med ID-bok eller pass

 2500 kr

För chipmärkt häst med pass

1000 kr

För häst utan pass född 1991 el. tidigare

 1000 kr

Övrigt

Ägarbyte

350 kr

Korrigering av pass

500 kr

Namnbyte på häst

5000 kr

För ofullständigt inskickade handlingar där komplettering måste inkrävas debiteras extra avgift, gäller alla typer av registrering.

 125 kr

Avgifterna debiteras mot faktura efter godkänd kreditkontroll med 20 dagar netto. Efter förfallodag debiteras ränta enligt räntelagen.

Vad gör jag om hästen dör?

Om din häst dör skall du rapportera in det till SWB. Skicka in registreringshandlingen/passet till SWB, Box 2, 247 29 Flyinge, så vi kan föra in uppgiften i vår databas och makulera handlingarna. Lägg med en lapp om vad det gäller. Vill du ha passet tillbaka, skicka med ett adresserat och frankerat kuvert (4 frimärken).
Tjänsten är avgiftsfri.

ID-kontroll

Sedan kravet på pass kom från Jordbruksverket, sköts all utbildning och uppdatering av id-kontrollanter och deras adresser av Svenska Hästavelsförbundet. ID-kontrollanten ska för äldre hästar använda sig av Svenska Hästavelsförbundets blankett för signalementsbeskrivning/konturdiagram. För föl kan SWBs blankett (finns med på registreringsansökan) eller SH:s blankett användas. Se även information till ID-kontrollanter i höger kolumn.

Chipmärkning
Från och med den 1/1 2006 krävs chipmärkning och DNA-analys vid all nyregistrering oavsett ålder på hästen. På Svenska Hästavelsförbundets sida över ID-kontrollanter finns också noterat vilka av dessa som får chipmärka.

För föl skall konturdiagram med chipnummer, chiprapport, dubbla tagelprover samt registreringsansökan skickas till adressen ovan. Observera att allt tagel ska monteras på kartongskivor och stoppas i plastpåse/kuvert enligt SLUs instruktioner (se information till ID-kontrollant).

När hästen chipmärks skall en etikett med chipnumret klistras in på avsedd plats i passet. Överblivna etiketter skall, tillsammans med chiprapport och plastpåse med tagel skickas in till SWB, Box 2, 247 29 Flyinge.

För föl skall konturdiagram med chipnummer påklistrat, chiprapport, överblivna etiketter, plastpåse med tagel för DNA-analys, kuvert för chiptagel, samt registreringsansökan skickas till adressen ovan. Observera att allt tagel ska monteras på kartongskivor och stoppas i plastpåse/kuvert enligt SLUs instruktioner (se information till ID-kontrollant).

Alla tagelprov skall skickas till SWB – inte till SLU.

Kastrerad häst

När en unghingst kastreras vill SWB gärna få besked om detta annars ligger hästen kvar som hingst i vårt datasystem som bland annat TDB hämtar sina uppgifter ifrån. I samband med kastreringen ska din veterinär stämpla detta i passet på angiven sida. SWB måste ta del av denna information för att kunna uppdatera databasen.

Vilken färg på papperet får min häst?

Hästar ska, i enlighet med EU-kommissionens förordning  90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur, ha hästpass senast den 31 december födelseåret alternativt 6 månader efter födseln, beroende på vilket som infaller senast. I normalfallet ska hästar registreras och införas i stambokens huvudavsnitt eller bilaga som föl innan det avvants från sin mamma. Hästar kan dock registreras även efter detta om det finns särskilda skäl.

SWBs stambok består av ett huvudavsnitt, kallad grundstambok och en bilaga. Grundstamboken och bilagan är i sin tur indelade i olika avdelningar. Hästens härstamning och meriter avgör om och i vilken del av stambokens huvudavsnitt den ska införas. Saknar hästen fullständig härstamning kan den endast införas i någon an bilagans avdelningar.

SWB för en så kallad ”öppen stambok” vilket innebär att hästar från andra stamböcker kan användas för inkorsning i SWB-hästen. Vilka hästar som kan korsas in baseras på härstamning och egna meriter. Bedömningen sker i enlighet med SWBs reglementen för Hingstar respektive Ston & Unghästar.

Krav för införande i grundstambok
Mamma till häst som införs i grundstambok ska finnas angiven på språngrulla för hingst aktuellt betäckningsår och med normal dräktighetstid angiven skall fölet vara rapporterat året efter.